Kognitiv terapi og misbrugsbehandling i København

Kognitiv terapi og misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien og den kognitive tilgang til misbrugsbehandling

Behandlingsfilosofien er eklektisk med vægt på kognitive elementer som fokuserer på menneskets tanke- og handleprocesser.

Som udgangspunkt antager den kognitive terapi, at mennesket gennem sit liv og sine erfaringer opbygger en grundholdning til, hvad det kan forvente af verden og sig selv. 

Denne grundholdning er ikke bevidst for personen selv, men afspejles i de tanker personen gør sig om sig selv og sin verden. Eftersom det er vanskeligt at styre følelser og tanker, sigter kognitiv terapi mod at personen lærer at modificere destruktive tanke- og handlemønstre. 

Hos mennesker der har udviklet afhængighed til rusmidler, kan ses tankemønstre som har en nærmest tvangsmæssig karakter. 

Tanken om at drikke eller tage stoffer kan bliver så dominerende og altomfattende, at personens viljestyrke bliver sat ud af kraft, og personen oplever en så voldsom trang, at vedkommende begynder at drikke eller bruge stoffer igen, trods tidligere beslutning om at være afholdende.

Evidensbaseret misbrugsbehandling

Forskningen peger på, at kognitiv terapi er blandt de mest effektive behandlingsformer ved misbrug eller afhængighed af rusmidler.

Misbrugsbehandlingen planlægges ud fra en grundig gennemgang af motivation for at bryde afhængigheden, samt en kortlægning af særligt sårbare situationer (højrisiko-situationer) for at forebygge tilbagefald.

I denne proces kan man for eksempel arbejde med at opstille konkrete lister over fordele og ulemper ved afhængighedsadfærden, og man sigter efter at blive enige om realistiske mål (SMART mål) for adfærdsændringer hos klienten.

Målet med terapien er, at klienten bliver klar til at ændre sin afhængighedsadfærd, og at der lægges en (ny) strategi for, hvordan ændringen opretholdes – så højrisikosituationer og trang kan håndteres effektivt fremadrettet.

Kognitiv terapi handler også om at opdage de automatiske, ofte negative, tankemønstre der kan fører til trang og tilbagefald, inden tilbagefaldet bliver en realitet.

Men kognitiv terapi handler også den personlige udvikling, man er hvad man tænker. Så når tankerne ændres, vil man også føle og handle anderledes.

Del på facebook
Facebook
Del på twitter
Twitter
Del på linkedin
LinkedIn